O nás

Preambule

Občanský spolek ZA JIMRAMOV /dále jen občanský spolek – OS / je
dobrovolným spolkem občanů a přátel obce Jimramov, které chce působit ve
prospěch zachování kvalitního života občanů, s potřebami zdravého turistického
rozvoje, ale zároveň uchovat jeho historicky dané kvality příštím generacím.

Název OS je: Občanský spolek ZA JIMRAMOV
Sídlem OS je: Nám. Jana Karafiáta 73, 592 42 Jimramov

Statut spolku

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
Spolek je právnickou osobou.

Poslání a cíle

Posláním spolku je dobrovolný spolek fyzických a právnických osob, které mají
upřímný zájem o rozkvět obce Jimramov a není jim lhostejný osud
architektonického a urbanistického dědictví obce.

  1. S ohledem na rozvoj výstavby v obci Jimramov prosazovat stavby, které
    zapadají do krajinného rámce obce. Dbát na to, aby výstavba v obci byla
    usměrňována v souladu s charakterem předchozí zástavby, k začlenění
    staveb do místního přírodního rámce a v souladu s ochranou přírodního
    prostředí a Městské památkové zóny Jimramova /dále jen MPZ/.

      • V souvislosti s tím bude sdružení prosazovat a podporovat: – citlivou rekonstrukci původní zástavby, včetně zachování detailů v MPZ

      • na základě architektonických studií a projektové dokumentace získávání
        jednotlivých grantů a dotací na údržbu a opravy památkově významných
        partií obce
      • nové projekty staveb citlivě architektonicky začleněné do místní krajiny
      • nové objekty obecního významu formou architektonické soutěže, a nebo
        jako zadání pro semestrální a diplomové práce architektonických
        vysokých škol
      • citlivé začleňování malých užitkových staveb a oplocení, související
        s individuální výstavbou
      • projekty a řešení místních komunikací a chodníků
      • stavby vodovodního řádu a stavby řešící nakládání s odpadními vodami
      • výsadbu a zakládání zeleně charakteristické pro vesnické prostředí
        v zastavitelném katastrálním území obce/intravilán obce/
      • citlivé řešení protipovodňového opatření obce Jimramov, schůdné pro
        všechny majitele dotčených pozemků
      • zasadit se o záchranu bývalé trhonické vápenky a zvážit její další využití
        jakožto technické památky
  2. Realizovat projekty na údržbu a ochranu kulturních a historických
    památek Jimramova a okolí.
  3. Napomáhat a přispívat k udržení či obnovení místních kulturních slavností
    a lidových tradic.
  4. Realizovat projekty na údržbu a ochranu přírodních zajímavostí
    Jimramova a okolí.
  5. Rozvíjet a podporovat propagační činnost obce Jimramov formou
    publikací, vydáváním nových pohlednic, příležitostných veřejných
    přednášek a výstav. Napomáhat rozvoji místního cestovního ruchu
    v souladu s ochranou životního prostředí.
  6. Pomáhat rozvoji sportovních aktivit a napomáhat realizaci projektů
    sportovišť v rámci Jimramova a okolí.
  7. Provádět osvětovou, propagační a ediční činnost v souladu s posláním a
    cíli spolku. Publikovat svobodné názory, výsledky a cíle Občanského
    spolku ZA JIMRAMOV prostřednictvím webových stránek, regionálního
    tisku, vlastním nákladem ve formě tištěného občasníku.
  8. Podporovat oprávněné zájmy občanů v požadavcích na občanskou
    vybavenost a zajištění kvalitního života ze strany obce.
  9. Fotodokumentovat aktuální stav Jimramova a okolí pro budoucí generace
    a těchto fotografií využívat pro muzejní a výstavní činnost.

Předsedou spolku byl na ustavující schůzi dne 28.května 2018 zvolen pan Václav Frömmel, rada spolku má čtyři členy.

Číslo transparentního účtu: 737042002/5500 Raiffeisen Bank

Identifikační číslo: 07213301, vedené u Krajského soudu v Brně