Hlášení projektových záměrů na MAS spojených s výsadbou dřevin do 31. srpna 2018

Na stránkách MAS Zubří země je možnost nahlásit předběžný zájem o novou výsadbu na nelesních pozemcích. Plánujete vytvoření sadu, stromořadí podél polních cest, výsadbu remízků do polí a jste fyzická  nepodnikající osoba v Jimramově a okolí (podmínkou je přímo území CHKO Žďárské vrchy)? Nevadí, že nepatříte do okruhu přímých žadatelů. Dejte nám vědět a my jako spolek (právnická osoba) Vám pomůžeme zdarma k žádosti o dotaci pod spolkem Za JIMRAMOV. Čím více nám na naš e.mail zajimramov@email.cz dáte podnětů, tím více můžeme společně zasázet nové zeleně.

Václav Frömmel, předseda spolku

„MAS Zubří země, o.p.s. plánuje vyhlásit výzvu Operačního programu Životní prostředí se zaměřením na výsadbu dřevin v extravilánu obcí na nelesní půdě v území CHKO Žďárské vrchy, v návaznosti na tuto skutečnost žádáme potencionální žadatele na území MAS Zubří země (viz mapa), aby hlásili MAS své projektové záměry nejpozději do 31.08.2018 a to na: zubri.zeme@centrum.cz, 739 393 111 nebo osobně v kanceláři MAS, na adrese: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (přízemí budovy ve dvoře za MěÚ Bystřice n. P.).

 

Jaké projekty lze podpořit: výsadby na nelesní půdě (na orné půdě, zahradě, ovocných sadech, trvalých travních porostech a ostatní ploše), zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Koho lze podpořit: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

 

Na základě podnětů z území vyhlásí MAS výzvu, tak, aby měli evidované projekty co nejvyšší šance na získání podpory.“